مرجع بررسی علم و فناوریاستاتک - مرجع بررسی علم و فناوری

دنیای علمبیشتر

خوشه ستاره‌ای مسیه ۲

پس از سحابی خرچنگ(M1)، خوشه ستاره‌ای غول‌پیکر مسیه دو(M2) دومین مورد در فهرست معروف شارل مسیه از اجرامی است که دنباله‌دار نیستند. مسیه ۲ یکی از بزرگترین خوشه‌های ستاره‌ای کروی است که اکنون میدانیم در…