مرجع بررسی علم و فناوریاستاتک - مرجع بررسی علم و فناوری

دنیای علمبیشتر

یک خوشۀ ستاره‌ای جوان از نگاه هابل

چرا خوشه ستاره‌ای ترامپلر ۱۴ دارای تعداد زیادی ستارگان درخشان است؟ چون خیلی جوان است. بسیاری از ستارگان خوشه فقط ظرف ۵ میلیون سال پیش تشکیل شده‌اند و به حدی داغند که پرتوهای ایکس قابل…