مرجع بررسی علم و فناوریاستاتک - مرجع بررسی علم و فناوری

دنیای علمبیشتر

رد ماهواره‌ها در مقابل سحابی شکارچی

این خطوط در “سحابی شکارچی” چه هستند؟ بیشتر آن‌ها انعکاس نور خورشید در ماهواره‌ها هستند. تعداد روزافزون ماهواره‌های ارتباطی از جمله ماهواره‌های استارلینک که با چشم غیرمسلح به صورت یک سری نقاط پی در پی…

میماس: قمر کوچک با یک دهانۀ بزرگ

هر چیزی که با “میماس” برخورد کرده، تقریباً آن را نابود کرده است. از این برخورد، یکی از بزرگترین دهانه‌های برخوردی بر روی یکی از کوچکترین قمرهای اطراف زحل برجا مانده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد…