مرجع بررسی علم و فناوریاستاتک - مرجع بررسی علم و فناوری

دنیای علمبیشتر

شبح ایستگاه فضایی بر روی ماه

آن نقطه غیرعادی بر روی ماه چیست؟ ایستگاه فضایی بین‌المللی است. با استفاده از زمان‌بندی دقیق، سکوی فضایی که در مدار زمین قرار دارد ماه گذشته در مقابل یک ماه نیمه روشن عکسبرداری شد. تصاویری…

صخره‌ای مرتفع بر روی دنباله‌دار

این صخره مرتفع بر روی یک سیاره یا در یک قمر قرار ندارد، بلکه در یک دنباله‌دار به وجود آمده است. فضاپیمای روزتا که توسط سازمان فضایی اروپا پرتاب شد، در سال ۲۰۱۴ دنباله‌دار چوریوموف-گراسیمنکو…